Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama


U skladu s Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Temeljem članak 13. stavku 1. točka 12., Makarski komunalac d.o.o. obavještava korisnike o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj upotrebi informacija. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruju se podnošenjem zahtjeva Makarskom komunalcu d.o.o.:

 • pisanim putem na adresu: Makarski komunalac d.o.o.
  Trg Tina Ujevića 1, 21300 Makarska
 • putem elektroničke pošte: info@makom.hr
 • telefonom na broj: +385 21-695-010
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka 7:00 – 15:00 sati

Prema članku 18. Zakona o pravu na pristup informacija Zahtjev za pristup informaciji mora sadržavati slijedeće:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili naziv pravne osobe i njezino sjedište
Na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Makarski komunalac d.o.o. ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova (NN 12/14)

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 • preslik jedne stranice veličine A4 – 0.03 € (0,25 kn)
 • preslik jedne stranice veličine A3 – 0.06 € (0,50 kn)
 • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0.13 € (1,00 kn)
 • preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0.21 € (1,60 kn)
 • elektronički zapis na jednom CD-u – 0.53 € (4,00 kn)
 • elektronički zapis na jednom DVD-u – 0.79 € (6,00 kn)
 • elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27.87 € (210 kn) za 64 GB, 19.90 € (150 kn) za 32 GB, 15.92 € (120 kn) za 16 GB, 6.63 € (50 kn) za 8 GB, 3.98 € (30 kn) za 4 GB.
 • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0.11 € (0,80 kn)
 • pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0.13 € (1,00 kn)

Ovdje možete preuzeti